MALT lymfom (Svenska)

MALT lymfom (Svenska)

på grund av orsakssambandet mellan H. pylori-infektion och MALT lymfom är det absolut nödvändigt att identifiera infektionen. Histologisk undersökning av GI biopsier ger en känslighet på 95% med fem biopsier, men dessa bör vara från platser som inte är involverade av lymfom och identifieringen av organismen kan äventyras av områden med omfattande intestinal metaplasi. Eftersom protonpumpshämning kan undertrycka infektion, bör all behandling med denna läkemedelsklass avbrytas 2 veckor före biopsihämtning., Serologi bör utföras om histologi är negativ, för att upptäcka undertryckta eller nyligen behandlade infektioner. Efter erkännandet av association of gastric MALT lymfom med H. pylori infektion, konstaterades det att tidigt stadium gastric sjukdom kunde botas av H. pylori utrotning, som nu är grunden för behandlingen. 50 till 95% av fallen uppnår fullständigt svar (CR) med H. pylori-behandling.

RadiotherapyEdit

strålbehandling är ett giltigt första alternativ för MALT lymfom., Det ger lokal kontroll och potentiell botemedel i lokaliserad gastric Stadium IE och II 1E sjukdom med 5-åriga EFS av 85-100% rapporterade i retrospektiva studier. Bestrålningsfältet är dock potentiellt stort eftersom det måste innehålla hela magen, vilket kan variera kraftigt i storlek och form. Bestrålningstekniker har förbättrats avsevärt under de senaste 20 åren, inklusive behandling av patienten i fastande tillstånd, minskning av det bestrålade fältet och önskad dos., Den måttliga dosen av 30 Grå (Gy) av involverad strålbehandling administrerad i 15 fraktioner (doser) kan associeras med tolerabel toxicitet och utmärkta resultat. Därför är strålbehandling det föredragna tillvägagångssättet för lokal sjukdom där antibiotikabehandling har misslyckats eller inte är indicerat. Bevis tyder också på att strålbehandling kan användas för att kontrollera lokaliserade återfall utanför det ursprungliga strålningsfältet.

ChemotherapyEdit

MALT lymfom är utsökt immunterapi känslig., Kemoterapi är reserverad för de mindre vanliga patienter med disseminerad sjukdom vid presentation eller brist på respons på lokal behandling. Rituximab, anti-CD20 chimär antikropp, är en viktig del av behandlingen. Svaren varierar från 55% till 77% med monoterapi och 100% i kombination med kemoterapi. Orala alkylerande medel såsom cyklofosfamid eller klorambucil har administrerats under en medianduration av 12 månader med hög grad av sjukdomsbekämpning (CR upp till 75%) men verkar inte vara aktiva vid t(11;18) sjukdom., De purinnukleosidanaloger fludarabin och kladribin visar också aktivitet, den senare ger en CR-hastighet på 84% (100% hos dem med gastric primaries) i en liten studie. En pivotal studie av rituximab plus klorambucil jämfört med enbart klorambucil (IELSG-19-studie, n = 227) visade en signifikant högre CR-hastighet (78% mot 65%; p = 0, 017) och 5-årig EFS (68% mot 50%; p = 0, 024) över enbart klorambucil. 5-års OS förbättrades dock inte (88% i båda armarna)., Första linjens behandling av val är i allmänhet rituximab i kombination med enstaka alkylerande medel eller fludarabin, eller en kombination av alla tre läkemedel. De slutliga resultaten av denna studie, inklusive det senare tillägget av en rituximab-ensam arm, väntar.

två andra genetiska förändringar är kända:

  • t(1;14) (p22; q32), som avreglerar BCL10, vid locus 1p22.
  • t(14;18)(f32;q21) som avreglerar MALT1, i locus 18q21.

dessa verkar slå på samma väg som API2-MLT (dvs NF-kB). De båda agerar på IGH, som är på locus 14q32.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *